Lingva Michalovce  Lingva sa predstavuje:

Súkromná jazyková škola LINGVA, ako jediná v regióne je medzinárodne certifikovaná. Poskytuje systematickú výučbu cudzích jazykov v ucelených ročníkoch ako aj trojmesačné kurzy. Vyučovanie prebieha počas celého roka okrem prázdnin a sviatkov, t. j. školský rok trvá od septembra do júna nasledujúceho kalendárneho roku. Špecializované kurzy ako aj konverzácia prebiehajú aj počas letných prázdnin. Okrem vyučovania cudzích jazykov, jazyková škola LINGVA zabezpečuje tlmočnícke služby a preklady zo súdnoznaleckou pečiatkou.

Jazyková škola LINGVA svojimi aktivitami zabezpečuje komplexné služby pre deti, mládež i dospelých v oblasti individuálnej jazykovej prípravy pomocou najmodernejších metód. Od roku 1992 je vo všeobecných kurzoch svojim obsahom orientovaná na dlhodobú individuálnu prípravu na medzinárodné certifikáty. Medzinárodná certifikácia je zárukou kvality lektorského zabezpečenia ako aj metodiky výučby. Spoločnosť IES LONDON prevádza audit na kvalitu. Prvý krát získala JŠ LINGVA rating v r. 2005 a vyšší rating jej bol udelený v r. 2008.


Certifikát 2005
Certifikát 2008

Popri všeobecných kurzoch jazyková škola LINGVA zabezpečuje špecializované jazykové kurzy rôzneho zamerania. Neoddeliteľnou súčasťou výučbového programu sú víkendové a letné intenzívne poldenné jazykové kurzy.

Jazyková škola zamestnáva interných lektorov a ďalších vyškolených externých spolupracovníkov. Všetci naši lektori spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzieho jazyka. Väčšina z nich absolvovala časť štúdia v zahraničí. Vedenie jazykovej školy dbá o ich odborný rast aj v súčasnom období: lektori sa pravidelne vzdelávajú na rôznych seminároch, konferenciách a pod. Každý z nich smeruje okrem samozrejmej univerzálnosti aj k užšej špecializácii.
      ODKAZY

    www.lexika.sk